Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit: 

  • Vier pastorale ouderlingen: dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Eén ouderling heeft een bijzondere taak als ouderling scriba AK;
  • Drie ouderling-kerkrentmeesters: beheren de gebouwen en de financiën;
  • Drie pastorale medewerkers;
  • Drie diakenen: zijn afgevaardigden naar de AK en Classis;
  • Twee diakenen: houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • Eén diaconaal medewerker;
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. 
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar. 

Zowel het moderamen als de kerkenraad vergaderen beide 1 x per maand. Vergaderschema >>
Het moderamen vergadert  een week voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering op vrijdagmorgen.
De Kerkenraad vergadert op donderdagavond om 20:00 uur in De Veste

Actuele informatie:

Samenstelling per 04-09-2023

Predikant: David van Veen
Preses: Jos Koffijberg
Ouderling-scriba: Marjan Woudstra
2e scriba: Zwanet Wagenaar, pastoraal medewerker
Pastorale ouderlingen: Vacant, pastoraal ouderling, doelgroep 75 jaar e.o. 
Eveline de Rooij-'t Hart, pastoraal ouderling, doelgroep 40 tot 75 jaar 
Vacant, jeugdouderling, jeugd van 0-12 jaar 
Arjen Heijstek, jeugdouderling, jeugd van 0-12 jaar 
Arjan Blacquière, ouderling-scriba AK 
Pastoraal medewerker: Mirjam Quik-van Lokhorst
Ouderling-Kerkrentmeesters: Arie-Jan Broere, vz.KRM Onderhoud
Peter van der Put, KRM ICT

Erwin Warschauer, vz. KRM Exploitatie tevens afgevaardigde AK

Kerkrentmeester: Marit van Vliet
Diakenen: Henk Hennekes, afgevaardigde AK
Judith Wevers, cluster Werelddiaconaat
Sandra de Vreede, cluster Kerk & Vluchteling
Eelko de Groot
Peter Burghgraaff, diaken met bijzondere opdracht voor de classis
Diaconaal medewerker: Nelleke Harkema
Adri Slob