Liturgie Heilig Avondmaal

De maaltijd die wij vieren is open. Wie in kan stemmen met het tafelgebed is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de communie! Welkom!

Lofzegging en zegening
Voorganger: Omdat de Heer zijn tafel bereidt voor wie Hem belijden en liefhebben nodig ik u allen uit om deel te nemen aan deze viering en in te stemmen met de lofzegging en zegening van God, onze hemelse Vader. U komt onze dank toe. Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. Want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood. Gij hebt ons geroepen om als uw volk op weg te gaan door water en woestijn, naar het land van uw belofte. Uw Woord wijst ons de weg, uw Geest houdt ons in leven. Daarom, Heer onze God, hebben wij het hart samen met allen die uw roep hebben gehoord en uw weg zijn gegaan onze stem te verheffen tegen al wat U onteert, tegen al wat ons bedreigt, en U te huldigen met ons lofgezang: (De gemeente zingt nu: Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, hemel, zee en aanrde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, drievuldig God, die een in wezen zijt.)
Voorganger: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. Want Hij heeft ons de weg gewezen, toen Hij ons allen voorging door de nacht van onze duisternis naar de morgen van uw licht. Hij is U trouw geble-ven en heeft ons liefgehad tot het bittere einde van zijn eenzame gang. En toen Hij gekruisigd werd als de minste der mensen, hebt Gij Hem opgewekt uit de dood als de eerste van ons allen en Hem de Naam gegeven boven alle naam. Laat uw Geest zijn woorden vervullen nu wij doen wat Hij ons opdroeg ( dan volgen de instellingswoorden …).

Intenties
Voorganger: Samen spreken wij onze intentie uit: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij, Maranatha.

Gebeden
Voorganger: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw Geest in ons midden en voeg ons allen tezamen tot een levende gemeenschap die U eert en dient, recht doet aan mensen, vrede sticht op aarde en hoopvol uw dag tegemoet gaat, met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ..... met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen ….. met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen, heel uw mensenvolk. genodigd aan uw maaltijd. Gezegend zijt Gij, o God, nu en alle dagen en In uw rijk dat komt, door Jezus Christus. onze Heer. Allen: Amen. Voorganger: Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen en in het bijzonder met de kerk van Magdeburg en Sfintu Gheorghe, bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde bidden: Onze Vader ...

Vredegroet
Voorganger: Laten we de mensen om ons heen de hand reiken en elkaar de vrede van Christus wensen. -Daarna volgen de uitdelingswoorden-. Aansluitend daarop zegt de voorganger: Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt. In deze tekenen wil de Heer met ons zijn. Komt en deelt in zijn overvloed.

Communie
Gemeenschap van brood en wijn.
Nieuw!.Er wordt niet meer gedronken uit één beker.
De wijn en druivensap worden uitgeschonken in glazen en metalen bekertjes.

Dankgebed

Het tafelgebed in bovenstaande orde is voor de Veertigdagentijd uit ‘Door water en woestijn’ (ontleend aan het Dienstboek, deel I, Schrift, Maaltijd, Gebed)