Uitgelicht

Inzameling producten voor de Voedselbank, zondag 3 maart

25 februari 2024

Volgende week zondag 3 maart vieren we weer `Heilig Avondmaal.
We houden dan ook weer een inzameling van houdbare levensmiddelen en wasproducten voor de voedselbank.
Helaas zijn nog steeds veel mensen op de voedselbank aangewezen. Uw gift is dan ook van harte welkom of een geldelijke donatie.

Hiervoor staat het wel bekende busje op de inzamelingstafel.
Een bijdrage storten op de giro rek. van de voedselbank kan ook. Het nummer is: Voedselbank Gouda NL45 RABO 0335 5207 90 t.n.v. Voedselbank Gouda.
Hartelijk dank namens de diaconie

Kerkbalans  jub 2024

Actie Kerkbalans: Afkondiging 25 februari 2024

We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2024. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: bijna € 1.300.000 euro in totaal! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting nagenoeg weggewerkt. Het verschil is nog circa € 10.000. We vertrouwen erop dat in de loop van het jaar dit nog opgehaald zal worden.
Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren.

Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 60% heeft digitaal toegezegd dit jaar! Mocht u geen e-mail of brief voor de Actie Kerkbalans 2024 hebben ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau. Of hebt u de brief nog niet ingeleverd, dan kunt u dit alsnog bij het kerkelijk bureau inleveren of op de post doen. Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

Veiligheid in De Veste: Wie is gediplomeerd voor BedrijfsHulpVerlening (BHV)? 
(5 februari 2024)

De kerkrentmeesters van De Veste zijn bezig met het verbeteren van veiligheid in De Veste. Hiervoor is het belangrijk dat tijdens vieringen iemand met BHV aanwezig is. Want dan kunnen we tijdens vieringen zo goed mogelijk met veiligheidsproblemen omgaan. 

Willen daarom leden van onze wijkgemeente met een BHV opleiding dat opgeven bij Erwin Warschauer, kerkrentmeester? Dit per mail aan: erwin.warschauer@pkngouda.nl met onderwerp: BHV De Veste. 

De kerkrentmeesters kunnen dan samen met de wijkleden die zich hebben opgegeven gaan bekijken hoe aanwezigheid van BHV tijdens vieringen beter kan worden georganiseerd.

Graag per mail de volgende informatie opgeven: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, jaar opleiding BHV, maand en jaar laatste herhalingscursus BHV. 

Dank voor de medewerking,

Kerkrentmeesters De Veste

Energiebeleid (bericht van Kerkbeheer
Tijdens de komende feestdagen zal de temperatuur in de kerkzaal 19°C zijn.
19 december 2023

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we nog steeds te maken hebben met hoge energiekosten. 
De kosten van energie zullen voor het jaar 2023 en 2024 veel sneller toenemen dan met verduurzaming van onze gebouwen kan worden bespaard. 
Daarom moeten ook voor de winter 2023/2024 ergiebespaarmaatregelen getroffen worden. 
Maatregelen die voor de winter 2023 – 2024 worden genomen: 
De gebruikstemperatuur voor de niet-monumentale kerkgebouwen wordt verlaagd naar 15°C. 
Voor de monumentale kerkgebouwen, de Sint Janskerk en de Sint-Joostkapel, is dat enkele graden lager. 
Per gebouw wordt er bij gebruik door kwetsbare deelnemers in principe één ruimte verwarmd naar de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C 

Vacatures in de Kerkenraad

1 september 2023

Wij zijn nog op zoek naar  Pastorale ouderlingen
Neem een kijkje op de pagina Vacature commissie, waar u onder het kopje
'Openstaande vacatures wijkkerkenraad' de vacature met het bijbehorende profiel aantreft>>
Als u zichzelf misschien geroepen voelt en u wilt meer weten over wat een functie inhoudt? Neem dan contact op met Jos Koffijberg via: preses@devestegouda.nl 

Geld

Wijkkas Wijkgemeente De Veste
De adventsactie voor de wijkkas heeft heel wat giften opgeleverd, waarvoor veel dank!In januari wordt de eindstand van 2023 bekend gemaakt

Heeft u een declaratie voor de Wijkkas, stuur dan een mail naar: penningmeester@devestegouda.nl
Vermeld het bedrag, uw rekeningnummer, de naam van deze rekeninghouder en een omschrijving van de ingediende kosten. Voeg de bon of factuur bij deze mail.
Beschikt u niet over deze digitale mogelijkheid, dan kunt u uw declaratie ook op papier bij mij inleveren. In de kerk of op Keenwerf 21, 2804 MR Gouda.
Een declaratieformulier voor de Wijkkas kunt u hier downloaden.

Als u twijfels heeft of u de door u gemaakte kosten bij de Wijkkas kunt declareren, dan kunt u dat met mij overleggen door mij te bellen op 06 8313 2508 of te mailen naar penningmeester@devestegouda.nl

Draagt u het werk van De Veste een warm hart toe, dan kunt u een (periodieke) gift overmaken naar:
Wijkkas Wijkgemeente De Veste
NL34 INGB 0000 6660 89
onder vermelding van Gift.

Hulp nodig bij instaleren van De Veste app??

Toelichting en uitleg Veste-app
Ieder die lid is van wijkgemeente De Veste kan toegang krijgen tot de app.
Je kunt de app downloaden door in de App store of playstore op zoek te gaan naar De Veste Gouda of je scant met je telefoon de QR code naast dit bericht.
We hopen je snel te zien in de app.
Hulp nodig? Stuur dan een mail naar kerkapp@devestegouda.nl

Sandra de Vreede, Mark Mudde en Rianne Sturm. (Team Kerkapp).

Oud-Katholieke Kerk is open, elke donderdag
Donderdagse openstellingen van de kerk. 
Met de openstelling biedt de Oudkatholieke Kerk de gelegenheid voor een moment van stilte en het aansteken van een lichtje. Daarvoor staat bij de openstelling het kaarsenrek voor in de kerk en is er een blad met eenvoudige gebeden. U bent van harte welkom! 

De Oudkatholieke kerk is iedere donderdag van 13 – 15 uur open voor even stil zijn of voor het aansteken van een kaarsje. 
De St Joostkapel (Lutherse kerk) aan de overkant is op woensdag en vrijdag open van 13-15 uur.
https://gouda.oudkatholiek.nl/kerk-is-open-elke-donderdag/

Verzoek ds David van Veen 

Beste mensen, 
Gezien de hoeveelheid berichten die ik dagelijks ontvang vraag ik u of u bij vragen mij wilt mailen i.p.v. whatsappen. Op deze manier houd ik meer overzicht over uw vragen.. Email: predikant@devestegouda.nl .
Dank u wel, ds. David