Kerkbeheer in perspectief

Onze wijkgemeente De Veste maakt deel uit van de Protestantse Kerk Gouda (PK Gouda) samen met de andere wijkgemeenten t.w. de Ontmoetingskerk, de Westerkerk, de Oostpoort, de St Jan (wijk A en B), de Pauluskerk, de International Christian Fellowship [ICF] en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Tijdens de fusie (2017) is afgesproken dat de wijken een eigen identiteit behouden en maar dat zij ook een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor elkaar en de PK Gouda.
De zorg voor de “vermogensrechtelijke aangelegenheden”, zeg maar de materiele instandhouding van onze kerk berust primair bij de Algemene Kerkenraad, maar die vertrouwt dit toe aan het College van Kerkrentmeesters (CvK)  De CvK is samengesteld uit vertegenwoordigers van de wijken en van de verschillende commissies.

Het doel van de CvK is ook op de langere termijn PK Gouda te voorzien van alle noodzakelijke middelen. Om dit werk goed te doen zijn een aantal commissies opgericht zoals:
de orgelcommissie, de exploitatiecommissies, de onderhoudscommissie, de commissie financiën.
Teneinde het beheer (van alle kerkgebouwen) binnen PK Gouda zo eenduidig mogelijk in te richten
De taken van de Beheercommissie de Veste zijn eind 2019 dan ook opgenomen in de centrale exploitatiecommisie- en de centrale  onderhoudscommissie.

In de hierboven genoemde commissies van de CvK worden beleid en besluiten voorbereid voor de CvK, zoals de begroting voor het komende jaar, de actie kerkbalans, vervanging van de inventaris en verbetering en vernieuwing van de buitenruimte.
Besluiten in de CvK komen gemeenschappelijk tot stand. T.a.v. alle besluiten is de Veste dus in de regel tweemaal vertegenwoordigd:  In de commissie waar het beleid of besluit wordt voorbereid en in de CvK waar het beleid wordt vastgesteld en voorgestelde besluiten worden bekrachtigd.

De Veste

In de Veste zijn vier kerkrentmeesters waarvan er drie ook als ouderling zijn bevestigd en lid zijn van de kerkenraad. Deze vier kerkrentmeesters zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het “materiele” in de Veste. Zij kunnen ook lid zijn van de CvK of van een van de commissies van het CvK. Onze kerkrentmeesters worden binnen de Veste ondersteund door verschillende commissies zoals de exploitatiecommissie, de onderhoudscommissie en de penningmeester van de wijkkas.

Exploitatiecommissie De Veste
Deze commissie heeft een groot aantal taken gerelateerd aan het exploiteren van het gebouw waar onze wijkgemeente gebruik van maakt. Dit betreft zowel het eigen gebruik door de wijkgemeente als het gebruik door derden (m.n. verhuur). Daarbij kan worden gedacht aan het beoefenen van een ontruiming, het werven van huurders, het registeren van bezette/vrije ruimtes, het werven van vrijwilligers voor de bar, het verbeteren van de ruimtes zoals de vervanging van de inventaris en dat hiervoor de nodige gelden worden gereserveerd in de begroting.

Erwin Warschauer  ouderling kerkrentmeester exploitatie en voorzitter Exploitatiecommissie De Veste
Marit van Vliet kerkrentmeester
Arja Sluiter koster
Henk Emmerzaal   Penningmeester
Dé Lejour Coördinator barvrijwilligers
Lenneke Brouwer Beheerder
Piet Blok technische zaken

Onderhoudscommissie de Veste
De onderhoudscommissie draagt er zorg voor dat tijdig wordt gesignaleerd dat onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden en dat deze werkzaamheden worden aanbesteed bij commerciële partners of dat deze samen met vrijwilligers zelf worden uitgevoerd, dat initiatieven worden genomen voor grotere bouw- en of vernieuwingstrajecten en dat deze plannen worden opgenomen in de begroting.

Arie-Jan Broere Vz Onderhoudscie de Veste
Piet Blok Technische zaken

Overige/tijdelijke commissies
Het komt voor dat specifieke zaken opgepakt moeten worden die toegerekend kunnen worden aan de onderhoudscommissie of de exploitatiecommissie maar waarvan wordt gedacht dat het beter is dat andere (mogelijk tijdelijke) commissies of teams met de advisering en/of uitvoering worden belast. Voor deze specifieke activiteiten blijven de kerkrentmeesters verantwoordelijk o.a. vanwege de veelal grote financiële belangen.

Hierbij kan worden gedacht aan zaken op het terrein van audio,video en streaming door het beamerteam en de aankleding van het kerkgebouw zoals het kruis “Gedragen Last” door de Liturgie Commissie.
Onder de CvK valt ook de orgelcommissie. Binnen PK Gouda hebben alle kerkgebouwen een orgel of een piano (zoals de Veste). Deze commissie houdt zich o.a. bezig met de instandhouding van deze instrumenten maar ook met regelgeving omtrent het bespelen van deze instrumenten; zeker voor het grote historische Moreau-orgel in de Sint Jan is dit noodzakelijk. Een van de vaste pianisten van de Veste vertegenwoordigt de Veste in deze commissie.