Profiel en beleidsplan

1. Wie zijn wij
Wijkgemeente De Veste is een levendige gemeente met actieve en creatieve leden. Ontmoeting staat centraal, met God en met elkaar. Onze leden komen naar de kerk voor inspiratie, bezinning en om samen te zingen en te vieren. Gemeenteleden ervaren de Veste als een plek waar zij zich thuis voelen en waar aandacht is voor elkaar. We zijn blij met het grote aantal kinderen en jongeren in onze kerk.
De Veste is een protestantse wijkgemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk te Gouda, met als gebouw Kerkelijk Centrum ‘De Veste’ en liggend in de wijken Bloemendaal  en Plaswijck. Deze wijken zijn in de jaren 60/70 van de vorige eeuw gebouwd. Voor meer informatie over de historie klik hier

2. Visie op de gemeente
Open gemeente
Iedereen, kerkelijk lid of niet, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd onze kerkdiensten bij te wonen en aan onze activiteiten en bijeenkomsten deel te nemen.
Pluriformiteit
Wij geven ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij zien dit als een kans om elkaar te verrijken.
Pluriformiteit komt tot uitdrukking in de verschillende wijzen waarop vieringen plaatsvinden, opdat er voor een ieder ruimte is voor de invulling van de eigen geloofsbeleving.
Samen
“Samen ervaren en leren” staat centraal in onze dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld.
Oecumene
Wij spelen in op de actualiteit van de dag, in en buiten onze wijkgemeente. Dit doen wij door samen te werken met andere geloofsgemeenschappen en organisaties.
Jeugd en jongerenwerk
Er zijn veel kinderen in onze kerkgemeenschap. Wij besteden aandacht aan hen in onze vieringen. Voor kinderen van basisschoolleeftijd is er een Kindernevendienst.Voor de jongeren tussen 12 en 15 jaar is er de 'Tweede Helft' Voor de jongeren boven de 15 jaar is er de 'Derde Helft'. Bovendien kunnen zij deelnemen aan (bovenwijkse) activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Met enige regelmaat wordt er een jongerendienst gehouden.

Dienst aan God
Dienst aan God geven wij gestalte in onze vieringen.
Dit doen we samen in de zondagmorgendienst waarbij wij aansluiting zoeken bij de liturgie van de kerk van alle tijden en plaatsen. Ruimte voor meer individuele geloofsuitingen wordt geboden in onze bijzondere en experimentele diensten, o.a.: Thomasvieringen, oecumenische vieringen, zegen- en schooldiensten, vieringen met kunst, dans en drama of extra aandacht voor muziek.
Minimaal 6x per jaar delen we tijdens het avondmaal brood en wijn. Naast jongeren en volwassenen kunnen kinderen vanaf 6 jaar hieraan deelnemen.

In vieringen wordt ruimte gecreëerd om bepaalde momenten en levensfasen te markeren. Er is aandacht voor kinderen die voor het eerst aan het avondmaal deelnemen en kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Er is ruimte in onze wijkgemeente voor het zegenen van diverse levensverbintenissen (b.v. interreligieuze, homoseksuele) en wij staan open voor bijzondere rituelen zoals bijvoorbeeld handoplegging bij het avondmaal.
Eenmaal per jaar wordt er een bijzondere viering gehouden voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking werken aan deze viering mee. 

Dienst aan elkaar
Dienst aan elkaar heeft betrekking op elkaars geloofsontwikkeling en op elkaars welzijn. We helpen elkaar in geloofsontwikkeling door samen, vanuit verschillende invalshoeken, de Bijbelse boodschap proberen te verstaan. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de vorm van o.a.een leerhuis, catechese en gespreksgroepen.
Jaarlijks wordt een kerkelijk “thema” gekozen en met elkaar besproken.

Dienst aan elkaar richt zich ook op de zwakkeren in onze samenleving, bijvoorbeeld vanwege een beperking.
In De Veste is ruimte voor alle leeftijdsgroepen om op eigen wijze invulling te geven aan hun geloofsontwikkeling. Juist aan de jeugd wordt veel aandacht geschonken en dit uit zich in voorbereidingen op de avondmaalsvieringen. Een professionele jongerenwerker is mede werkzaam in onze wijkgemeente.
“Omzien naar Elkaar” strekt zich ook uit naar onze zustergemeente in Maagdenburg, Duitsland.

Dienst aan de wereld
Dienst aan de wereld vindt plaats op zowel diaconaal als missionair gebied.
Door de diaconie vervult de gemeente haar diaconale roeping in onze kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
De diakenen willen dit doen door het “omzien naar elkaar” in de (gemeenschap van De Veste) uit te dragen. Zo worden we ons bewust van de noden in de wijk (en daarbuiten) en wordt iedereen bij het diaconaat betrokken.
De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere geloofsgemeenschappen ter plaatse. Voorbeelden hiervan zijn de Voedselbank en het Burennetwerk.

 3. Waar gaan we aan werken
In 2017, toen het vigerend beleidsplan ongeveer 2 jaar oud was en we een profiel moesten opstellen voor een nieuwe predikant, is in de gemeente geïnventariseerd waar vraag en behoefte naar was. Pluriforme gemeente als we zijn kwamen daar veel verschillende antwoorden op. Het volledige overzicht vindt u in dit verslag van de gemeentebijeenkomst (februari 2019) een groot aantal van de genoemden acties zijn inmiddels uitgevoerd, ingeburgerd zogezegd.

Voor 2019 en 2020 heeft de kerkenraad twee speerpunten gekozen: de kerk als leerhuis en de kerk als klooster

4. Beleidsplan
De wijkgemeente De Veste van de Protestantse Kerk Gouda stelt eens per vijf jaar haar beleid vast. Het meest recente beleidsplan is van 2015. In het beleidsplan kunt u de visie van De Veste lezen op een groot aantal onderwerpen, zoals de eredienst, ouderenwerk, jeugdwerk en diaconie. Op basis van het beleidsplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld met concrete activiteiten die dat jaar worden uitgevoerd.
U kunt het beleidsplan downloaden in PDF formaat. In 2020 wordt het beleidsplan geactualiseerd.