'Even bijpraten....'                                                             Maart 2020

Beste gemeenteleden,

Mag ik mij even voorstellen? Vanaf 8 december 2019 mag ik uw voorzitter zijn van de wijkkerkenraad (WKR) De Veste. In de afgelopen drie maanden heeft de WKR zich beziggehouden met een aantal onderwerpen die ook in de komende periode onze maar ook uw aandacht verdienen.

Het is mijn bedoeling om u hierover met regelmaat te informeren via een persoonlijk schrijven. Het Protestants KerkNieuws Gouda geeft helaas onvoldoende ruimte om informatie aan u door te geven. Dus doe ik het op deze wijze. U zult dit schrijven ontvangen op het moment dat er informatie voorhanden is, en in ieder geval gemiddeld eens in de 3 maanden. Op deze wijze wordt u meer betrokken bij wat zich afspeelt in de wijkkerkenraad en daarbuiten. De Nieuwsbrief gaat dan ook namens de wijkkerkenraad uit. De Nieuwsbrief krijgt als aanduiding “Even bijpraten … ”. Wij hopen dat u het prettig vindt om - even bijgepraat - te worden!

Waarover is in de WKR gesproken? 
Op 23 januari, 20 februari en 12 maart heeft de kerkenraad vergaderd en daarbij is onder andere het volgende aan de orde geweest: 

 • Tiny van der Niet en Jan Gräper hebben een uitvoerige toelichting gegeven op de wijze waarop zij zorgdragen voor de preekvoorziening. Wist u dat nu al het preekrooster voor het komende kalenderjaar (2021) wordt ingevuld? En dat dit gemiddeld 22 diensten betreft? En dat u zelf aanbevelingen kunt doen voor een gastpredikant? Het meeste werk zit in de begeleiding van de gastpredikanten. Dank aan Jan en Tiny voor hun bijdrage aan De Veste! 
 • Ter voorbereiding van het bezoek van de Classis predikant ds. Julia van Rijn op 20 februari, heeft Wout Beute een filmpje gemaakt over De Veste. Dit filmpje kunt u hier bekijken. Het filmpje geeft een impressie van o.a. liturgie, jeugd, koor en andere activiteiten. Erg leuk! Dank aan Wout voor zijn bijdrage! Ds. Van Rijn was erg positief over de manier waarop zij is ontvangen en hoe wij ons hebben gepresenteerd. Na een korte inleiding over wie wij zijn en het tonen van het filmpje hebben de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters, een toelichting gegeven over hun werkzaamheden. Daarna volgde een vraaggesprek dat ds. Van Rijn leidde.
 • De Veste is een Groene Kerk geworden! Een officiële toelichting over wat dit o.a. inhoudt voor De Veste zal nog in een zondagsviering worden gegeven.

  De website groenekerken.nl geeft het volgende aan:
  Met Groene Kerken willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap”. (Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht)
 • De audio en de akoestiek van de kerkzaal zal worden aangepast. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat, met het dynamischer worden van de erediensten (bijv. door filmpjes en geluidsfragmenten) ook de mensen achter in de kerkzaal kunnen blijven zien wat er vóór in de kerkzaal gebeurt. Ook denken we erover om de kerkdienst in woord en beeld aan te bieden aan de mensen die thuis de dienst willen volgen. Daarnaast willen we de mogelijkheid hebben om vanuit diaconaal en missionair oogpunt filmvoorstellingen en optredens aan te bieden. Hiervoor is dus een moderniseringsslag noodzakelijk. Een werkgroep onder leiding van de kerkrentmeesters is bezig om alles te onderzoeken en in kaart te brengen wat daadwerkelijk hiervoor nodig is.
 • De aankleding van de kerkzaal, die door de klankbordgroep Liturgisch Centrum en Kerkzaal wordt verzorgd, nadert het einddoel. U weet dat als onderdeel daarvan het Kruis en het Glas in Lood raam al zijn geplaatst. Het laatste onderdeel is om de drie ramen aan de (linker) zijkant te voorzien van een glaskunstwerk. De meningsvorming hierover is nog gaande, daarom loopt dit project nog even door. 
 • De uitstraling van het gebouw en de buitenruimte kunnen verbeterd worden. Het idee daarbij is dat De Veste meer een open en gastvrije uitstraling krijgt als plaats voor ontmoeting en samenkomst. We besteden daarom aandacht aan de herkenbaarheid van het gebouw, de ruimte rondom het gebouw, de veiligheid en de toegankelijkheid van het gebouw.
 • De kerkenraad heeft Harrie de Blécourt, penningmeester van de wijkkas, décharge verleend over de jaarrekening 2019. Door uw gulle giften, met name in december 2019, staat de wijkkas er goed voor en kunnen alle geplande activiteiten worden voortgezet! Hartelijk dank! Wij danken Harrie en de kascontrole commissie voor hun inzet in 2019!

Coronavirus houdt ons in de greep! 
Het kan u niet ontgaan zijn! We worden allemaal getroffen door de alarmerende berichten over het Coronavirus. Ook wij als wijkkerkenraad zijn hierover steeds in overleg. Willen wij wel of geen diensten vieren? Zijn er alternatieven? Hoe gaan wij om met alle geplande activiteiten in De Veste? Moet De Veste nog open gehouden worden voor o.a. de huurders?

Op 12 maart hebben we besloten dat wij het advies vanuit de PKN en de Protestantse Kerk Gouda opvolgen. Dit betekent helaas dat wij zoveel mogelijk activiteiten afgelasten en/of vooruitschuiven. Op dit moment heeft de overheid meer maatregelen getroffen en dat betekent onder andere dat tot 1 juni geen openbare toegankelijke kerkdiensten zijn in De Veste. Wel zullen er vieringen zijn, die via kerkradio en internet te volgen zijn. Dat zijn online vieringen vanuit de Veste. U kunt de vieringen vanaf zondagmorgen beluisteren via kerkradio en kerkomroep via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21408
En vanaf zondagmorgen ook via de website van de Veste: https://www.devestegouda.nl/in-de-kerk/rond-de-dienst/video-opname-kerkdienst/.

Daarnaast kunt u online het dagelijks avondgebed door ds. David van Veen volgen. Een prachtig initiatief! Het avondgebed kent de vorm van een filmpje dat u kunt vinden via: https://www.youtube.com/channel/UCfti6fVUlK0iDWkZNFPU3dw of anders op www.youtube.com zoeken naar: ds. David van Veen. In ieder geval komt in de loop van de avond het avondgebed online en zeker vanaf 19.00 uur in de avond. Het avondgebed als een dagelijks moment is een teken van bemoediging voor ons allemaal!
Waarschijnlijk zullen De Veste, de Ontmoetingskerk en de Westerkerk na Pasen gaan rouleren in de kerkdiensten. Dit houdt in dat de zondagsdienst door één van de drie predikanten wordt geleid.

De viering van de zondagsdienst op 19 april zal in ieder geval door de Westerkerk worden verzorgd. Volgt u de verdere mededelingen op de website van De Veste, op de pagina: Kerk-zijn in tijden van corona.

Laten we ons voor nu zoveel mogelijk aan de adviezen en richtlijnen rond het Coronavirus houden en naar elkaar blijven omzien. Onze wijkgemeente heeft vele ouderen die wat extra aandacht of hulp kunnen gebruiken. Velen helpen al: de leden van de Bezoekgroep, de Bouwers (pastoraat, doelgroep 35-50 jaar) die al inspringen, en vele anderen die al een telefoontje plegen, een kaartje sturen of voor een ander boodschappen doen. Dit is nu echt omzien naar elkaar! Hartelijk dank aan al degenen die zich hiervoor inzetten! Pas goed op uzelf en op elkaar!

Tot slot

Wij hopen dat u met plezier de Nieuwsbrief heeft gelezen! Wilt u hierop reageren, uw vragen en of aanbevelingen doorgeven? Dat kan! U kunt mij hiervoor benaderen door een email te sturen (emailadres: preses@devestegouda.nl). Gods zegen toegewenst!

Bart ten Hooven
Namens de Wijkkerkenraad De Veste


Vertrouwen op Gods genade (NBV, Psalmen 40)

17 Wie bij U hun geluk zoeken
     zullen lachen en vrolijk zijn,
     wie  van U hun redding verwachten
     zullen steeds weer zeggen: 
    "Groot is de HEER ”.