Nieuwsbrief wijkraad - 'Even bijpraten' 

25 juli 2020

Beste gemeenteleden,

De zomervakantie is begonnen! Maar hoe vieren we de zomervakantie? Nog altijd worden we in onze vrijheid beperkt door de maatregelen in verband met het coronavirus, in het binnen-en buitenland. Het is een vaak moeilijke periode voor degenen die wonen in verzorgingstehuizen en weinig bezoek mogen ontvangen en weinig activiteiten met elkaar mogen doen. Voor de jongeren en de kinderen die eindelijk naar school mochten maar nu alweer de zomervakantie vieren en elkaar pas weerzien in september. Een rare en onzekere tijd. Hoe lang zal dit voortduren? Laten we hopen dat er geen tweede golf van het coronavirus komt maar dat de beperkingen steeds meer opgeheven worden. Tot die tijd moeten we het doen met elkaar, met geduld en in de verwachting dat een keer alles weer normaal wordt en we ons leven weer met elkaar mogen vieren. Maar altijd mogen we ons verheugen in Gods nabijheid! Dát geeft ons troost en bemoediging! We zijn niet alleen!

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd in de kerk. En dat zal u niet zijn ontgaan. We hebben veel tijd gestoken in het realiseren van kerkdiensten waarbij de gemeenteleden niet aanwezig mochten zijn. En dat tijdens de belangrijkste kerkelijke feestdagen: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren! Toch heeft deze periode ook wat opgebracht aan goede ontwikkelingen op het gebied van online uitzendingen. Ons gemeentelid Wout Beute heeft met het beamerteam de eerste uitzendingen van de diensten met camera opgenomen, thuis bewerkt (wat een werk!) en op YouTube gezet. In de tussentijd heeft het beamerteam nieuwe camera’s, microfoons, en bedieningsapparatuur aangeschaft en geïnstalleerd in De Veste. Het beamerteam en Wout hebben daarmee geweldig werk gedaan! Heel veel dank. Ds. David van Veen heeft eveneens veel initiatieven genomen: dagelijkse avondgebeden, de Churchdate app, mailings, persoonlijke bezoeken, en nog veel meer. En we hebben de samenwerking met de Ontmoetingskerk uitgebreid zodat we elkaar kunnen ondersteunen maar ook ontlasten in deze bijzondere tijd.

Er is meer gebeurd en besproken. De wijkraad geeft u een overzicht.

Op 23 april, 20 mei, 4 juni en 9 juli heeft de kerkenraad vergaderd en daarbij is onder andere het volgende aan de orde geweest: 
- Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Gouda (CvK) heeft de kerken een financiële bijdrage toegekend om apparatuur aan te schaffen voor de online uitzending van de kerkdiensten. De eerste resultaten daarvan heeft u al mogen zien. De wijkraad zal nu nog zorgen dat de benodigde licenties worden aangeschaft.
- Het CvK heeft alle kerken geïnformeerd over de financiële consequenties van de corona beperkingen. Nadat er eerder zorgen waren over afnemende opbrengsten van de collecten, lijkt iedereen inmiddels gewend aan digitaal collecteren en zijn de collecteopbrengsten gelukkig weer op peil. Het uitblijven van inkomsten uit verhuur leidt wél tot een tekort op de begroting. Hierdoor kunnen we helaas nog niet starten met het geplande onderhoud aan De Veste. Helaas, maar het is niet anders.
- In een extra vergadering op 4 mei hebben we gesproken over de versoepelingen van de RIVM-richtlijnen. Gaan we gemeenteleden beperkt toelaten tot de kerkdiensten? Vanwege de vele onzekerheden die er bij het RIVM nog waren, rond de verspreiding van het virus, hebben we besloten om voorlopig alleen de online uitzendingen voort te zetten. Samen met de Ontmoetingskerk is afgesproken de diensten t/m 23 augustus om en om te houden. U bent hierover al vóór 1 juni geïnformeerd.
Inmiddels werken we aan een protocol om het bezoeken van een kerkdienst in De Veste na de zomer weer mogelijk te maken. Hieronder leest u meer daarover.
- Ds. David van Veen heeft op 4 juni een toelichting gegeven op het nieuwe jaarthema 2020-2021. Het jaarthema “Aandachtig Leven” spitst zich toe op de spiritualiteit zoals we die in het klooster vinden. In vier bijeenkomsten over het jaar verdeeld, zal het thema steeds met een met ander accent worden besproken. Kijkt u op de website voor verdere informatie!
- De wijkraad heeft zich gebogen over de vraag: wat kunnen we nog meer doen voor de gemeente in coronatijd?
Zo heeft u kennis kunnen nemen van initiatieven als zoom sessies, extra aandacht voor ouderen (buddy’s), telefooncirkels, koffiedrinken in het park en in De Veste, Churchdate, het versturen van (paas)kaarten en nog vele persoonlijke initiatieven die o.a. de bezoekgroep en anderen hebben ontplooid. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben!
- Op 9 juli heeft de wijkraad met de leden van de Klankbordgroep gesproken over de vraag hoe we invulling kunnen geven aan de wensen die leven rond de ‘aankleding’ van de 3 zijramen. Daarvoor zijn nu uitgangspunten vastgesteld waarmee de Klankbordgroep verder gaat.
- Voor de jaren 2021-2025 zullen we voor onze wijkgemeente een nieuw beleidsplan opstellen. Dat is een traject waarin we samen met de gemeenteleden willen optrekken. We zullen een externe inschakelen om ons hierin te begeleiden. Na de zomervakantie informeren we uitvoerig hierover. Het belooft een uitdagend traject te worden!

Hoe verder in coronatijd?

We willen allemaal weer graag naar de kerk! Om dat binnenkort mogelijk te maken, is een werkgroep bezig met het opstellen van een protocol voor het vieren van kerkdiensten met gemeenteleden. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en volgen de adviezen van de PKN. Volgens deze richtlijnen mogen vanaf 1 juli gemeenteleden, onder voorwaarden, weer kerkdiensten bijwonen. Maar niet alles kan: het aantal gemeenteleden dat is toegestaan, hangt af van het aantal m3 van de kerkzaal, de ventilatie en de 1,5 meter richtlijn. Ook over het zingen is nog veel te doen, de wijkraad heeft daarover nog geen besluit genomen.

Gelukkig komen er goede berichten uit de werkgroep: we verwachten dat we vanaf 30 augustus weer gemeenteleden kunnen verwelkomen in De Veste. Aan een dienst kunnen ongeveer 70 gemeenteleden deelnemen, los van de ‘vaste medewerkers’ per dienst (zangers, predikant, ouderling van dienst, kosters en beamerteam, etc.). Dat betekent dat we een reserveringssysteem gaan gebruiken waarin u kunt aangeven wanneer u wilt komen. Als we uitgaan van 70 plekken per dienst, bent u ongeveer eens in de drie weken aan de beurt. Heel praktisch betekent dit, dat u na een kerkbezoek even twee weken niet reserveert. De wijkraad vertrouwt erop dat op deze manier iedereen de gelegenheid krijgt om de diensten weer bij te wonen. Wij verheugen ons erop u weer te zien!

Ook de kindernevendienst gaat weer van start en de jongeren van de Tweede en Derde Helft zullen weer om de drie weken bij elkaar komen. Vanwege alle maatregelen die genomen moeten worden voor de opvang van kleine kinderen, zien we helaas geen mogelijkheid een crèche te organiseren. Zoals gezegd hebben we goede hoop dat we eind augustus kunnen starten. U zult op korte termijn meer hierover horen. Overigens hebben we ook gedacht aan onze gemeenteleden die niet beschikken over internet. Zij kunnen zich via een andere route aanmelden en worden hierover geïnformeerd.

Tot slot:

In juli heeft de wijkraad formeel afscheid genomen van de kerkenraadsleden Peter Burghgraaff en Peter Wielaard. Jacqueline Koffijberg, pastoraal medewerker, heeft eveneens haar taak neergelegd in verband met haar studie. De wijkraad dankt hen voor hun bijdrage aan de gemeente De Veste! In de opvolging wordt deels voorzien. Wij zoeken nog een jeugdouderling en een pastoraal medewerker. Als dit wat voor u is, dan kunt u dit laten weten aan de  scriba ( scriba@devestegouda.nl ). 

Tijdens de vakantieperiode van ds. David van Veen zal er geen zondagsbrief zijn en vervalt de wekelijkse mailing. Alle informatie kunt u dan vinden op de website van De Veste, onder het kopje 'Actueel'. Kijk regelmatig op de website!

Wij hopen dat u met plezier de Nieuwsbrief heeft gelezen! Wilt u hierop reageren, uw vragen en of aanbevelingen doorgeven? Dat kan! U kunt een email sturen naar het e-mailadres: preses@devestegouda.nl). Gods zegen toegewenst!

Bart ten Hooven, preses
Namens de Wijkkerkenraad De Veste


Wij gedenken onze gemeenteleden die in de afgelopen periode januari – juni ons zijn ontvallen:

26 januari – mw. Dirkje van Meeuwen – den Besten
4 februari – dhr. André den Hollander
25 februari – dhr. Jan Fledderus
19 maart – mw. Nella Kapteijn
1 april – dhr. Jaap Hortensius
9 april – dhr. Wim Kooij
23 april – mw. Femy Vriend
14 juni – mw. Christina Johanna Harpe – de Hamer

Je hoeft niet bang te zijn,
Al gaan de lichten uit,
God is er en Hij blijft,
Als jij je ogen sluit.

Vrede en Alle goeds!