'Even bijpraten......' 

Nieuwsbrief - De Veste                                                                                    November 2021

Beste gemeenteleden, 

Eindelijk versoepeling! – Néé, toch niet! 
In de nieuwsbrief van juli 2021 vertelde ik u dat we eindelijk weer de genomen maatregelen mochten versoepelen. Ja, zelfs tot weer bijna normaal vanaf 25 september! Nu, dat blijkt dus van korte duur want vanaf 6  november werden de maatregelen aangescherpt en vanaf 13 november nog weer verder! We houden weer vast aan de anderhalve meter maatregel en mondkapjes dragen tijdens verplaatsing in De Veste. Vanaf 21 november maken we weer gebruik van het reserveringssysteem. Het wordt er even niet leuker op dus laten we elkaar blijven ondersteunen, bemoedigen en omzien naar elkaar!

Hoe kunt u zich opgeven voor het bijwonen van een kerkdienst?
Voor deelname aan de zondagsdienst in De Veste kunt u zich opgeven via het reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda.

Stand van zaken diverse vacatures 
We zijn verheugd dat de diaconie weer op volle sterkte is! Liefst drie diakenen zijn op 31 oktober bevestigd t.w.: Henk Hennekes, Judith Wevers en Sandra de Vreede. In september is Mirjam Quik – van Lokhorst bevestigd als pastoraal medewerker. Mirjam volgt Jacqueline Koffijberg-Allefs op. Nu zoeken we nog iemand die de functie van scriba, die Els Reinierse momenteel vervult, in de loop van het komend jaar kan invullen. Heeft u zelf interesse in deze functie of kent u iemand die interesse heeft? Laat dit dan weten aan Bart ten Hooven (preses@devestegouda.nl) of Arja Sluiter (a.a.sluiter@kpnmail.nl).
Debbie Schwager neemt de preekvoorziening over van Tiny van der Niet. Voor opvolging van Jan Gräper lopen momenteel gesprekken met geïnteresseerden.
Voor meer openstaande vacatures kunt u terecht op onze website. Er staan nog leuke vacatures open bij de kinderoppasdienst en de kindernevendienst! >>

Het ultieme Veste-moment 
In het Protestants KerkNieuws Gouda van 13 augustus jl. heeft de begeleidingscommissie ‘Beleidsplan De Veste’ u op de hoogte gebracht van de routekaart om te komen tot een beleidsplan 2021-2025.
De route lopen we als gemeenteleden samen.
We vertrokken op startzondag 19 september en op 3 november was er een tweede gemeentebijeenkomst. In die bijeenkomsten gaan we op zoek naar de essentie van ons gemeente-zijn. Op 1 december en 24 januari trekken we verder. Komt u vooral ook! Samen bepalen we de aandachtsvelden waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Ander nieuws 
Zojuist sprak ik over de essentie van gemeente-zijn.
Ter informatie wil ik u meedelen dat ik in augustus ben afgestudeerd als praktisch theoloog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hiervoor heb ik een master thesis geschreven over de narratieve identiteit van De Veste. Acht gemeenteleden (jongeren  en ouderen) hebben meegedaan aan een praktijk onderzoek over de vraag wat zij onder identiteit van de plaatselijke gemeente de Veste verstaan. Daaruit kwamen verrassende antwoorden. Antwoorden die juist ook betrekking hebben op de essentie van gemeente-zijn. Bent u benieuwd wat daarover gezegd is? De master thesis is beschikbaar op https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/11258 of https://tinyurl.com/mds4swwx.

Jubileumjaar de Veste 
We hebben een denktank gevraagd na te denken over mogelijke activiteiten tijdens ons jubileumjaar 2022. Ingrid van de Werff-Dekker, Johan Broere, Ruben Koffijberg, Henk Hennekes en Margreeth van Dijk hebben veel ideeën verzameld die in het licht van ons 40- jarig jubileum verder kunnen worden uitgewerkt. Het zijn er zoveel dat de kerkenraad aan de denktank heeft gevraagd om een selectie daaruit te maken. In een komend overleg zullen we met elkaar hierover van gedachten wisselen. Vast staat al wel dat wij voor het verder uitwerken van de ideeën uw hulp hard nodig hebben. Zodra we meer weten hoort u hierover.

Bericht uit de Kerkenraad
De kerkenraad is na de zomervakantie op 23 september en op 4 november bij elkaar geweest. We geven u een overzicht van een aantal onderwerpen die besproken zijn.

 •  De coronamaatregelen blijven onze aandacht vragen. Op 23 september werd besloten om alles wat aan activiteiten mogelijk wordt buiten de eredienst om weer te laten opstarten als de organisatoren zich daar ook goed bij voelen. Momenteel worden we weer geconfronteerd met beperkingen en zijn nog niet alle activiteiten gestart. Op 4 november heeft de kerkenraad moeten besluiten om een aantal versoepelingen terug te draaien. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 • De begeleidingscommissie ‘Beleidsplan De Veste’ heeft verslag gedaan van haar activiteit rond het ‘Het ultieme Veste-moment’ en zal de gemeente op een eigen wijze blijven informeren over de gemeente bijeenkomsten en planning. 
 • Op 8 januari 2022 bestaat De Veste 40 jaar! De kerkenraad heeft gesproken over de vele aangereikte ideeën die de denktank heeft aangeleverd.
 • Op 4 november hebben de kerkrentmeesters de kerkenraad geïnformeerd over verdere stappen in het verbeteren van de luchtkwaliteit, ventilatie en vergroening van ons kerkgebouw. Tijdens kerkdiensten wordt het CO2 gehalte in de kerkzaal en in de zalen gemeten om vast te kunnen stellen of de luchtkwaliteit voldoet aan de norm. Uit de metingen blijkt dat dat niet altijd zo is. Het ventilatiesysteem wordt nu geautomatiseerd waardoor het door detectie van aanwezigen wordt geactiveerd. Ook zal er tijdens kerkdiensten meer worden geventileerd door de bovenramen open te zetten en de nooddeur op een kier. Het kan daardoor kouder worden in de zaal. Doet u vooral extra kleren aan of houdt uw jas aan tijdens de dienst. Het is even niet anders. Verder liggen er plannen klaar voor het verder optimaliseren van het verwarmingssysteem en het bekabelen van internet aansluitingen in alle zalen. Ook onze huurders verdienen een optimale werkomgeving!

Tot slot 
Volgende maand vieren wij weer het Kerstfeest! Op 10 december zal D.V. weer een kerstviering worden gehouden voor alle 70-plussers. Alle betrokkenen ontvangen een uitnodiging en mogen iemand meenemen, ook van buiten de kerk. 

Ook dit jaar zullen we onze overledenen op 21 november herdenken.
Net als vorig jaar is er in de middag gelegenheid om in De Veste een kaars te branden en stil te zijn voor de geliefden die ons zijn ontvallen.
Meer informatie hierover treft u aan in de uitnodiging voor de viering op zondag 21 november >>.  

We mogen ons blijvend warmen met de gloed van Gods genade. Sytze de Vries zegt dit mooi in Lied 500 vers 5: 

Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij het licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen.

  Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende Kerst. Blijf gezond en blijf omzien naar elkaar.
  Gods zegen toegewenst. Vrede en alle goeds! 

  Bart ten Hooven (preses De Veste)  

  Wij gedenken onze gemeenteleden die in de afgelopen periode maart 2021 – november 2021 ons zijn ontvallen:                                                                        

  3 maart – Dhr. Ferdinand Krotwaar
  7 maart – Mw. Jannigje Saartje Verseveldt-Hakkert 
  21 juli – Dhr. Hendrik Jan Augustijn van Veen 
  29 september – Mw. Johanna Trijntje Voogt-van Santen 
  17 oktober – Dhr. Gerhard Terlouw 

   ‘Ga met God en Hij zal met je zijn,
  jou nabij op al je wegen
  met zijn raad en troost en zegen.
  Ga met God en Hij zal met je zijn’.
  (lied 416:1)