Wijkkas

Wijkkas Wijkgemeente De Veste
Sinds 1 januari 2023 ben ik (Carien Blacquière) de penningmeester van de Wijkkas.

Heeft u een declaratie voor de Wijkkas, stuur dan een mail naar: penningmeester@devestegouda.nl
Vermeld het bedrag, uw rekeningnummer, de naam van deze rekeninghouder en een omschrijving van de ingediende kosten. Voeg de bon of factuur bij deze mail.
Beschikt u niet over deze digitale mogelijkheid, dan kunt u uw declaratie ook op papier bij mij inleveren. In de kerk of op Keenwerf 21, 2804 MR Gouda.
Een declaratieformulier voor de Wijkkas kunt u hier downloaden.

Als u twijfels heeft of u de door u gemaakte kosten bij de Wijkkas kunt declareren, dan kunt u dat met mij overleggen door mij te bellen op 06 8313 2508 of te mailen naar penningmeester@devestegouda.nl

Draagt u het werk van De Veste een warm hart toe, dan kunt u een (periodieke) gift overmaken naar:
Wijkkas Wijkgemeente De Veste
NL34 INGB 0000 6660 89
onder vermelding van Gift.

Wat is een wijkkas?
Een wijkkas is een kas waaruit allerlei wijkspecifieke kosten van een gemeente moeten worden betaald. Het zijn hoofdzakelijk kleine uitgaven, zoals voor koffiedrinken na de dienst, het maken van liturgieën, abonnementen op kerkelijke periodieken, kosten scribaat etc. Ook betreft het kosten in het kader van wijkavonden, kindernevendienst, vergaderingen van de wijkkerkenraad, kosten voor onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad te houden speciale erediensten en andere activiteiten. Deze kosten worden uiteindelijk dan niet meer uit de algemene middelen betaald. Grote uitgaven, zoals een verbouwing, maar ook jaarlijks terugkerende uitgaven voor onderhoud, exploitatie, audio, video en streaming, worden uiteraard niet uit de wijkkas betaald, maar gefinancierd uit de algemene middelen door het College van Rentmeesters (en onderliggende commissies).

Waarom een wijkkas?
De specifieke wensen van en activiteiten in de wijkgemeenten verschillen van elkaar. Het geeft de wijken de mogelijkheid hier naar behoefte zelf invulling aan te geven.

Hoe wordt een wijkkas gevuld?
Ook dit mag een wijkgemeente in principe zelf bepalen. In ieder geval is tweemaal per jaar de tweede collecte in de kerk bestemd voor de wijkkas.Een prima gelegenheid voor gemeenteleden om hun verbondenheid met de wijkactiviteiten zichtbaar te maken. De twee collecten leveren niet voldoende op om de uitgaven te dekken. Daarom wordt er aan de leden ook een gift gevraagd. Daarnaast is het mogelijk activiteiten zoals een fancyfair op te zetten om inkomsten te verkrijgen.

Hoeveel moet er in de wijkkas?
Voor een wijkkas De Veste is, gelet op bestedingen in voorgaande jaren, een bedrag nodig van ongeveer € 5.000. Het vergroten van de betrokkenheid met specifieke wijkactiviteiten zal een belangrijk middel zijn om de wijkkas van voldoende middelen te voorzien.
Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste.