Analyse van de impact corona-crisis

Kerkbeheer, Analyse van de impact van de corona-crisis op de realisatie van de begroting 2020 van de Protestantse Gemeente Gouda

Inleiding
De coronacrisis en het op last van de regering niet langer kunnen houden van kerkdiensten, alsmede het verbod op samenkomsten, leidt voor de PGG aanvankelijk tot een verlies aan collecte-opbrengsten sinds 15 maart 2020. Daarenboven zijn de inkomsten uit verhuur van onze gebouwen, waaronder de St. Jan, geheel weggevallen. Op dit moment verwachten wij dat in plaats van een sluitende exploitatie, zoals wij begroot hadden, 2020 met een verlies van € 135.000 zal eindigen. Daarbij zij benadrukt dat dit een grove schatting is, en dat dit bedrag zowel lager als hoger kan uitvallen. Het College van Kerkrentmeesters licht een en ander als volgt toe.

Collecte-opbrengsten
De opbrengsten van collectes tijdens digitale diensten lag aanvankelijk 30% onder het gebruikelijke niveau. Nadat wij oproepen hebben gedaan om ook tijdens de online diensten digitaal te geven zien wij de collecte-opbrengsten in april 2020 gelukkig weer aanzienlijk oplopen, waarvoor uiteraard onze grote dank. Wij verwachten nu dit jaar € 25.000 minder collecte-opbrengsten dan begroot te ontvangen, maar om dit bedrag niet hoger te laten worden is wel belangrijk dat het huidige digitale geefgedrag ten minste gecontinueerd wordt.

Verhuur gebouwen
Het wegvallen van verhuur (aan derden) van onze gebouwen (exclusief de St, Jan zie hierna) heeft een grotere impact. Sinds 15 maart 2020 zijn de inkomsten uit verhuur nihil, en wij verwachten ook niet dat de verhuur dit jaar zal herstellen. Daardoor verliezen wij volgens onze schatting ongeveer € 85.000 aan inkomsten.
Daarnaast is de situatie voor de Stichting Goudse Sint-Jan dramatisch. Sinds 15 maart 2020 zijn vrijwel alle inkomsten weggevallen, terwijl vrijwel alle kosten doorlopen. De Stichting Goudse St. Jan begroot thans voor 2020 een significant verlies te maken. Wij zullen derhalve de voor 2020 begrote bijdrage van de SGS van € 42.000 moeten missen, maar niet uitgesloten is dat de tegenvaller voor kerkbeheer hoger uitvalt.
Tegenover deze daling van inkomsten staan beperkte bezuinigingen (lagere dotatie aan onderhoudsvoor-zieningen van onze gebouwen, minder energiekosten en minder schoonmaak).

Conclusies en maatregelen
Het verwachte tekort van € 135.000 leidt niet tot een direct bedreigende situatie voor de PGG, omdat wij over een gezond eigen vermogen beschikken, maar is uiteraard wel reden tot zorg. Het CvK zal de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen, en het beleid waar nodig aanpassen. In het vertrouwen dat de Heer van Zijn kerk ook de kerk in Gouda in stand zal houden, heeft het CvK tot de volgende aanpak besloten:

  • Gemeenteleden worden tijdens de online diensten en via publicaties in de digitale zondagsbrief en het kerkblad opgeroepen worden om zo veel mogelijk digitaal te geven teneinde het gemis aan collecte-opbrengsten te vermijden of te beperken;
  • Bij de Pinkstercollecte zal aandacht worden gevraagd voor de teruglopende collecte-opbrengsten en verzocht worden iets extra’s te geven;
  • Er wordt zo veel mogelijk bezuinigd op energiekosten en schoonmaakkosten;
  • Alle investeringen en niet noodzakelijk onderhoud welke niet begroot zijn, zullen kritisch worden beoordeeld en mogelijk voor (on-)bepaalde tijd worden uitgesteld;
  • Er wordt beoordeeld of bepaalde contracten die zijn afgesloten met derden beëindigd kunnen worden;
  • In het najaar van 2020 zullen wij ons beraden op eventuele overige maatregelen.

22 April 2020, namens het College van Kerkrentmeesters,
George de Soeten, voorzitter
Jan Spijkerboer, penningmeester