Wijkkas

Informatie over de wijkkas

Bijbels wijkkas actie april 2024

7 april Extra Collecte voor de wijkkas

Dertig bijbels zijn aangeschaft voor het Leerhuis en andere kringen in De Veste. Het is fijn om met een nieuwe uitgave te kunnen werken. De bijbels zijn betaald uit de Wijkkas, waarvoor zondag 7 april de collecte is. Geef je bijdrage via deze app of zondag in de collectezak. Hartelijk dank!

Wijkkas De Veste

Ontstaan en betekenis van een wijkkas?

De wijkkas in De Veste heeft nog maar een korte historie. De wijkkas is voor De Veste pas  ingesteld bij de fusie van de Gereformeerde Kerk Gouda met de Hervormde Gemeente Gouda in 2017

De wijkkas is een kas waaruit allerlei wijkspecifieke kosten van een gemeente betaald moeten worden. Het zijn hoofdzakelijk kleine uitgaven, zoals koffiedrinken na de viering, het printen van liturgieën, aanschaf abonnementen op kerkelijke periodieken, kosten scribaat etc.
Ook betreft het kosten die gemaakt worden in het kader van wijkavonden, kindernevendienst, vergaderingen van de wijkkerkenraad, kosten voor speciale erediensten en andere activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad worden gehouden . Deze kosten worden niet betaald uit de algemene middelen pot. Grote uitgaven, zoals een verbouwing, maar ook jaarlijks terugkerende uitgaven voor onderhoud, exploitatie, audio, video en streaming, worden uiteraard niet uit de wijkkas betaald, maar worden rechtstreekd gefinancierd door het College van Rentmeesters (en onderliggende commissies)uit de algemene middelen.

Waarom een wijkkas?
De specifieke wensen van en activiteiten in de wijkgemeenten verschillen nogal van elkaar. De wijkkas geeft de wijken de mogelijkheid om  naar eigen behoefte zelf invulling te geven aan die activiteiten.

Hoe wordt een wijkkas gevuld?
Ook dit mag een wijkgemeente in principe zelf bepalen. In ieder geval is tweemaal per jaar de tweede collecte in de kerk bestemd voor de wijkkas.Een prima gelegenheid voor gemeenteleden om hun verbondenheid met de wijkactiviteiten zichtbaar te maken. De twee collecten leveren niet voldoende op om de uitgaven te dekken. Daarom wordt er aan de leden ook een gift gevraagd. Daarnaast is het mogelijk activiteiten zoals een fancyfair op te zetten om inkomsten te verkrijgen.

Hoeveel moet er in de wijkkas vanDe Veste?
Voor de wijkkas De Veste is, gelet op de bestedingen in voorgaande jaren, een bedrag nodig van ongeveer € 8.000. Om de betrokkenheid met specifieke wijkactiviteiten te vergroten is een gulle gift een belangrijk middel om de wijkkas van voldoende middelen te voorzien.
Uw gift is dan ook van harte welkom op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste of via de QR code ( afbeelding hiernaast) 
 

Geven

Wie is de penningmeester van de Wijkkas van Wijkgemeente De Veste?

Voorstelrondje
Sinds 1 januari 2023 ben ik (Carien Blacquière) de penningmeester van de Wijkkas.

Declareren
Heeft u een declaratie voor de Wijkkas, stuur dan een mail naar: penningmeester@devestegouda.nl
Vermeld het bedrag, uw rekeningnummer, de naam van deze rekeninghouder en een omschrijving van de ingediende kosten. Voeg de bon of factuur bij deze mail.
Beschikt u niet over deze digitale mogelijkheid, dan kunt u uw declaratie ook op papier bij Carien inleveren. In de kerk of op Keenwerf 21, 2804 MR Gouda.
Een declaratieformulier voor de Wijkkas kunt u hier downloaden.

Als u twijfels heeft of u de door u gemaakte kosten bij de Wijkkas kunt declareren, dan kunt u dat met Carien overleggen door haar te bellen op 06 8313 2508 of te mailen naar penningmeester@devestegouda.nl

Draagt u het werk van De Veste een warm hart toe, dan kunt u overwegen om een (periodieke) gift over te maken naar:
Wijkkas Wijkgemeente De Veste
NL34 INGB 0000 6660 89 onder vermelding van Gift.

Collecten

Collectes in de viering. 

In elke zondagse viering worden twee collectes gehouden, waarvan de eerste collecte bestemd is voor het Diaconaat en de tweede collecte bestemd is voor Pastoraat en zondagse Eredienst. 

Tweemaal per jaar wordt de tweede collecte bestemd voor de Wijkkas.
De Wijkkas maakt namnelijk geen deel uit van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. 
De Veste ontvangt dankzij de royale inzet van haar vrijwilligers bij de verhuur van de zalen jaarlijkse een extra bedrag voor de wijkkas van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Allen die hier aan meewerken heel hartelijk dank voor uw/jullie inzet.  

Wat komt er nu zo al ten laste van de Wijkkas?
Dat zijn de kosten voor activiteiten die gebonden zijn aan de eigen wijk. Kosten die zowel voor de eredienst als voor het pastoraat van De Veste worden gemaakt, zoals kaarsen, kerstviering voor ouderen, kinderkerstviering. Het jaarlijks bedrag voor deze wijkgebonden kosten is ca 8000 euro. Wij vragen daarom uw aandacht voor de collecte van de Wijkkkas, die vandaag wordt gehouden. Wilt u meer informatie over de Wijkkas neem dan contact op met de penningmeester Carien Blacquière, email: penningmeester@devestegouda.nl

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van:Wijkkas Wijkgemeente De Veste, NL34 INGB 0000 6660 89 onder vermelding van Gift.