Wat doet een kerkrentmeester?

Wijkgemeente De Veste  samen met de andere wijkgemeenten (Ontmoetingskerk, Westerkerk, Oostpoort, St.-Janskerk, Pauluskerk, International Christian Fellowship [ICF] en de Evangelisch Lutherse Gemeente) maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk Gouda (PK Gouda).
Tijdens de fusie is afgesproken dat de wijken een eigen identiteit behouden en daar zorg voor dragen maar dat zij ook een gedeelde verantwoordelijkheid hebben elkaar en de PK Gouda.
De zorg voor de “vermogensrechtelijke aangelegenheden”, zeg maar de materiële instandhouding van onze kerk berust primair bij de Algemene Kerkenraad, maar die vertrouwt dit toe aan het Gouda brede College van Kerkrentmeesters. Het doel is ook op de langere termijn PK Gouda te voorzien van alle noodzakelijke middelen.
Om dit werk goed te doen zijn een aantal commissies opgericht zoals de exploitatiecommissies, de onderhoudscommissie, de commissie financiën en voor De Veste de Beheercommissie. In deze commissies worden besluiten, zoals de begroting voor het komende jaar en vernieuwing van onze buitenruimte, voorbereid voor het Gouda brede College van Kerkrentmeesters (CvK). Besluiten komen gezamenlijk tot stand. In de CvK zijn alle wijken vertegenwoordigd. Alle wijken beschikken in principe over 4 kerkrentmeesters. Van een deel van de kerkrentmeesters wordt verwacht dat zij “ouderling-kerkrentmeester” zijn.

Kerkrentmeesters De Veste
In onze wijkgemeente de Veste zijn naast de beheercommissie en de penningmeester van de wijkkas, vier kerkrentmeesters nodig om alles in goede banen te leiden. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het wel-en-wee op materieel gebied van onze wijkgemeente en zij participeren in de verschillende commissies van PK Gouda. In deze commissies kunnen zij het Veste-standpunt naar voren brengen en wordt verondersteld dat besluiten in het algemeen belang worden genomen. Idealiter hebben we een kerkrentmeester onderhoud, exploitatie en financiën die zitting hebben in de respectievelijke commissies en een kerkrentmeester die zitting heeft in de CvK. Daarnaast zijn de “ouderling-kerkrentmeesters” lid van de kerkenraad de Veste.
Het zijn van kerkrentmeester geeft de mogelijkheid echt iets te betekenen voor de wijk. Zo ondersteunen zij de werkgroep liturgie bij de vernieuwing van het liturgisch centrum, wordt met een aantal vrijwilligers hard gewerkt om van de buitenruimte (tuin/gevel) een blikvanger te maken en wordt er eenvoudigweg voor gezorgd dat er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld om alle activiteiten mogelijk te maken. Qua tijd kost dit ca 2/3 uur per week, maar los van het feit dat het noodzakelijk is voor de instandhouding van onze wijk en PK Gouda, geeft het werk veel voldoening.

Vacature
Momenteel heeft de wijkgemeente De Veste drie ouderling-kerkrentmeesters. Er bestaat er dringend behoefte aan een vierde kerkrentmeester gezien alle taken, we willen namelijk graag in alle vier de Goudse commissies een vertegenwoordiger hebben. Bovendien sorteren we een beetje voor op het voorziene aftreden van de huidige kerkrentmeesters als hun termijn van vier jaar om is. Het is uiterst ongewenst het hele team in een keer te moeten vervangen. Kerkrentmeester zijn is zeker geen “roeping alleen voor mannen”; we doen daarom een beroep op onze broeders en zusters om kerkrentmeester te worden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:
Peter van de Put 
Arie-Jan Broere 
Flora van de Wal
Erwin Warschauer 

Overige informatie:
https://www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer-en-organisatie/college-van-kerkrentmeesters/