Diaconaat

Diaconie wijkgemeente De Veste
In wijkgemeente De Veste zijn per 1 oktober 2021 onderstaande diakenen werkzaam. Zij werken samen met de ambtsdragers die werkzaam zijn in het pastoraat. De diakenen van De Veste zijn:

Judith Wevers cluster Werelddiaconaat
Nelleke Harkema cluster Rijkdom en Armoede
Sandra de Vreede cluster Jeugddiaconaat
vacant cluster Ouderen en Welzijn
Adri Slob cluster Kerk en Vluchteling
Eelko de Groot lid van College van diakenen 
Henk Hennekes afgevaardigde AK
Peter Burghgraaff diaken met bijzondere opdracht voor de classis

Diaconaal consulenten 
Sinds 1 mei 2021 is Joyce Schoon Diaconaal Consulent voor de PKN kerken in Gouda.

Vanaf augustus 2020 is zij als pionier nauw betrokken bij de initiatieven en organisatie van het Weilandklooster. Joyce werkt hierin samen met Mariette Sneep. Lees meer >>

Per 1 mei 2021 is het diaconaal consultenschap uitgebreid met Nelleke de Jong. 

Nelleke ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. 
Nelleke is per email en mobiel: 06-86874664 bereikbaar. Ook is zij bereikbaar in de Tsedaka zaal in gebouw De Haven, Oosthaven 31-C, 2801 PD Gouda,
Telefoon: 0182 537 122; e-mail: diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Mededeling m.b.t. bankrekeningen Diaconie  

Vanuit het verleden zijn drie bankrekeningen bij de Diaconie in gebruik geweest. Om het bankverkeer te vergemakkelijken en kosten te besparen is besloten om beide ING bankrekeningen te beëindigen. Vanaf nu kunnen alle giften worden gestort op rekening: 

 NL 54 RABO 0373 7372 70 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Gouda 

Wanneer u bij uw overschrijving duidelijk aangeeft voor welk doel uw gift bestemd is, dan zorgen wij dat het op de juiste plaats terecht komt.

Hulpvragen en omzien naar elkaar

Gemeenschp zijn betekent dat je wilt omzien naar elkaar. De diaconie probeert te helpen alser acute financiéle problemen zijn en als  mensen vastlopen in de bureaucratie..

Flyer met diaconale doelen

Het Sociaal Team Gouda heeft samen met bekende diaconale organisaties een flyer ontwikkeld..

Hoe helpt de Protestantse Kerk?

De Protestantse Kerk bestrijdt armoede door- via Kerk in Actie- locale projecten rond armoedebestrijding financieel te ondersteunen. In kerken wordt hier voor gecollecteerd..