Dopen

Dopen
Doopleden mogen hun kind ten doop houden in wijk Noord
Dit besluit van de kerkenraad van wijk Noord heeft een zorgvuldig proces doorlopen. Begin dit jaar heeft de wijkpredikant een notitie opgesteld met betrekking tot de vraag of doopleden hun kind ten doop mogen houden, dit op verzoek van het moderamen. Na een goede discussie besloot het moderamen dit onderwerp inhoudelijk te laten bespreken door de wijkkerkenraad.

Tijdens de bezinningsvergadering van 19 mei 2011 zijn de aanwezige ouderlingen, diakenen en pastoraal medewerkers in groepjes uiteen gegaan. Iedere groep besprak met elkaar een aantal vragen. Na afloop vond een plenaire terugkoppeling plaats. Ten aanzien van de vraag: 'Mogen doopleden hun kind ten doop houden?' bleek de tendens: ja, dat mag.
Het moderamen heeft vervolgens in de kerkenraadsvergadering van 23 juni 2011 een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Het voorstel luidde: 'De wijkkerkenraad Noord besluit dat doopleden in “de Veste” hun kind ten doop mogen houden en zal daarover de gemeente horen.' De uitslag van de stemming was: 17 voor, 1 onthouding.

Het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente is niet alleen een zaak van de kerkenraad. De gemeente wordt daarbij betrokken door haar te kennen en te horen. Dit gemeenteberaad is op zondag 9 oktober 2011 na de kerkdienst gehouden. Aan het einde van het gemeenteberaad werd door de voorzitter van de kerkenraad gesteld dat de gemeente het voorstel van de kerkenraad van harte ondersteunt.

De kerkenraad neemt, gehoord hebbende de gemeente, op donderdag 15 november 2011 het besluit dat ook doopleden hun kind ten doop mogen houden in wijk Noord. Een besluit waar naast de inhoudelijke kant ook veel emotionele kanten aan vast zitten. Dat bleek tijdens het gemeenteberaad van 9 oktober 2011.
Een punt wil de kerkenraad hiervan uitlichten namelijk het feit dat met het besluit vroegere beslissingen in een ander daglicht komen te staan. Daar waar eerder mensen hun kinderen niet mochten laten dopen is daarvoor nu geen drempel meer dan het beantwoorden van dezelfde doopvragen en het meezingen en daardoor belijden van het Apostolicum of een andere vorm van belijdenis.
We willen daaraan pastorale zorg en aandacht geven en, indien gewenst, alsnog de weg naar het doopvont vrijmaken voor de doop van kinderen.
Voor informatie of een gesprek kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Namens de wijkkerkenraad,
Wim Hendrikse, beleidsouderling

Liturgie Doopdienst

Onderwijzing
"Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.” Jezus Christus, die zichzelf heeft laten dopen om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft voor zijn hemelvaart de opdracht gegeven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".

Presentatie
De ouderling-van-dienst gaat staan en zegt: Hier in Gods huis is binnengebracht ... (naam van de dopeling)
Voorganger: Wat verlangen jullie?
De ouders antwoorden: Dat ons kind gedoopt wordt.
Voorganger: Met welke naam zal jullie kind gedoopt worden?
De ouders: ...
Voorganger: Moge deze naam geschreven staan in de palmen van Gods hand.

Doopgebed
Voorganger: Laat ons bidden. U loven wij God, als onze Schepper. U maakte, in het begin, scheiding tussen de wateren. Gezegend zijt Gij, omdat u Noach uit de zondvloed gered hebt, het volk Israël door de Schelfzee heen geleid en Jezus uw geliefde Zoon genoemd hebt, bij zijn doop in de Jordaan. Uit de dood hebt u hem opgewekt en in zijn Naam zijn wij hier samen, levend door zijn Geest, op weg hem achterna, op weg naar Uw koninkrijk. Wij bidden U voor (naam dopeling) die gedoopt zal worden, red ook hem/haar uit het water van nood en dood, neem hem/haar aan als uw kind, leid en bewaar hem/haar door Uw geest. Geef hem/haar mensen die hem/haar voorgaan in liefde en trouw, in geloof en hoop
en wees met hem/haar al de dagen van zijn/haar leven. Amen.

Belijdenis
Voorganger: U allen, hier tezamen gekomen rond de doopvont, jullie om je kind ten doop te houden en u om uw eigen doop te gedenken, verheft uw stem en belijdt in gemeenschap met de kerk der eeuwen: (allen zingen de Apostolische geloofsbelijdenis).

Doop door besprenkeling met water, zegenbede en ontsteken van de doopkaars aan de Paaskaars
Voorganger: Jezus zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.”

Aanvaarding
Voorganger: Zo is de naam van dit kind nu verenigd met de Naam van de Heer onze God. (tot de doopouders) Zijn jullie bereid (naam dopeling) te ontvangen als kind van God en je door zijn/haar aanwezigheid in je leven te laten sterken in het geloof? En willen jullie hem/haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand? Wat is daarop jullie antwoord?
Ouders: Ja, dat willen wij.
De gemeente gaat staan. Voorganger tot de gemeente: Gemeente van Christus, draag dit kind op in uw gebeden en ga met hem/haar de weg van het Koninkrijk. Gemeente: welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus wereldwijd en in ons midden.

Gemeente zingt een lied en neemt plaats
Deze orde van dienst is ontleend aan het Dienstboek (deel II), Leven, Zegen, Gemeenschap voor de Protestantse Kerk in Nederland.